Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Lublinie 28 października 2016 r. zgłoszono uwagi do projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Pozytywnie oceniono kierunek zmian, gdyż niektóre z nich były już dawna postulowane przez środowiska samorządowe. W projekcie uwzględniono m.in. likwidację decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzmocnienie rangi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy zastąpienie opłaty adjacenckiej i planistycznej opłatą infrastrukturalną.

Czytaj: MIB: decyzje o warunkach zabudowy nie działały zgodnie z intencjami ustawodawcy >>>

Natomiast sprzeciw wzbudziły przepisy dotyczące zgody inwestycyjnej . W ocenie ZMP, organem do jej wydania powinien być wójt, a nie starosta, bo zgoda inwestycyjna oznacza w istocie przyzwolenie na daną lokalizację planowanej inwestycji, co leży w gestii gospodarza, czyli gminy.

Z uwagi na wielość zastrzeżeń, Zarząd Związku Miast Polskich postanowili nie wydawać jeszcze stanowiska w sprawie projektu kodeksu. Celem ich uporządkowania, ZMP powoła zespół ekspertów.  

Źródło: Związek Miast Polskich

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów