Zmodyfikowana lista obszarów Natura 2000 przekazana do Komisji Europejskiej

30 października 2012 r. Rada Ministrów zatwierdziła zmodyfikowaną listę obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, która została przekazana do Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, że liczba obszarów siedliskowych wzrosła o 22, powiększono również granice 16 i skorygowano granice 24 obszarów już istniejących.

Sieć Natura 2000 została uzupełniona zgodnie z konkluzjami seminariów biogeograficznych, które odbyły się w latach 2009 i 2010 dla obszarów na morzu i lądzie. Zmiany w liście obszarów siedliskowych, zarówno wyznaczenie nowych obszarów jak i korekty granic już istniejących, przeszły proces konsultacji społecznych, zostały zaopiniowane przez gminy, następnie uzgodnione wewnątrz- i międzyresortowo.

Zmiany granic 24 obszarów (zarówno powiększenia jak i pomniejszenia) wiązały się z pracami nad planami zadań ochronnych, dostosowaniem ich do przebiegu granic rezerwatów przyrody oraz parków narodowych, doprecyzowaniem do podziału katastralnego i granic wydzieleń leśnych oraz korektami błędów rysowniczych.

Po około roku od przekazania uaktualnionej listy obszarów Komisja Europejska zatwierdzi je w drodze decyzji jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Od tej chwili, w ciągu 6 lat Polska będzie zobowiązana do wyznaczenia tych obszarów na mocy prawa krajowego jako specjalnych obszarów ochrony siedlisk.

Po dokonanych zmianach sieć Natura 2000 w Polsce liczy 847 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty i 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków, co w sumie daje 986 obszarów Natura 2000 (6 z nich to obszary ptasie i siedliskowe w tych samych granicach) pokrywających 19,76% lądowej powierzchni kraju.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: natura2000.gdos.gov.pl, stan z dnia 20 listopada 2012 r.

Data publikacji: 20 listopada 2012 r.