Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy.

Za okres styczeń - grudzień 2016 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, wynosi:

- 474,92 zł – na ubezpieczenie emerytalne,

- 194,64 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy od stycznia do grudnia 2016 r., wyliczone od powyższych, standardowych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów, wynoszą:

- znaczny stopień niepełnosprawności - 669,56 zł,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności - 401,74 zł,

- lekki stopień niepełnosprawności - 200,87 zł.

Polecamy: Sprawdź, jakich formalności musi dopełnić przedsiębiorca ubiegający się o zasiłek chorobowy

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Za okres styczeń - grudzień 2016 r. kwota składek na ubezpieczenia społeczne, odpowiadająca kwocie składek należnych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi:

- 108,34 zł – na ubezpieczenie emerytalne,

- 44,40 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Kwoty refundacji składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy od stycznia do grudnia 2016 r., wyliczone od powyższych pomniejszonych składek, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności Beneficjentów, wynoszą:

- znaczny stopień niepełnosprawności - 152,74 zł,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności - 91,64 zł,

- lekki stopień niepełnosprawności - 45,82 zł.

Jednocześnie, zgodnie z art. 25a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni - przypomina PFRON.