Rozporządzenie określi wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z tych procesów, w tym dla stabilizatu, który może być poddany unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów lub poddany procesowi odzysku przy zamknięciu składowiska odpadów po przesianiu na sicie o wielkości do 20 mm oraz dla odpadów powstających z procesów biologicznego suszenia.


Głównym celem opracowywanego projektu rozporządzenia jest określenie warunków dla przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w taki sposób, aby uzyskany stabilizat nie zawierał już odpadów ulegających biodegradacji i mógł być bezpiecznie unieszkodliwiany na składowisku odpadów. Dlatego też wiodącym procesem w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych jest proces unieszkodliwiania. Natomiast nowo wytworzone odpady w procesie mechanicznym w instalacji, MBP, przeznaczone do odzysku, są zagospodarowywane na zasadach ogólnych określonych w ustawie o odpadach.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 11 września 2012 r. wprowadzono szereg zmian doprecyzowujących:

Doprecyzowano m.in. wymagania prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w zakresie usytuowania instalacji i tytułu prawnego do niej, co ma na celu zapewnienie prawidłowości prowadzenia procesów przez jeden podmiot.
Doprecyzowano rodzaje odpadów, które mogą powstać po procesie biologicznego suszenia odpadów.

Doprecyzowano również rodzaje odpadów klasyfikowanych jako odpady o kodzie ex 19 12 12, z podziałem na frakcję podsitową i nadsitową. Odpady te stanowią doszczegółowienie odpadu wymienionego w katalogu odpadów jako odpad o kodzie 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Wprowadzono przepis umożliwiający eksploatację części mechanicznej instalacji, jako instalację do doczyszczania oraz rozsortowywania odpadów selektywnie zebranych z podgrupy 20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) oraz z podgrupy 15 01 - odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi).

Doprecyzowano możliwości zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 10 wytworzonych w procesie mechanicznym instalacji, które mogą być stosowane w procesie:
- odzysku R1 - Wykorzystanie, głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, albo
- unieszkodliwiania D 10 - Przekształcanie termiczne na lądzie.

W projekcie określono termin dostosowania instalacji istniejących oraz będących w trakcie procesu inwestycyjnego do wymagań przedmiotowego rozporządzenia, co wynika z ochrony praw nabytych z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, które wprowadza 3-letni okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 8 października 2015 r.
Dodatkowo wprowadzono 2-letni okres przejściowy dla instalacji istniejących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w zakresie dostosowania instalacji do prowadzenia procesu w obiekcie zamkniętym lub w obiektach zamkniętych.


Z uwagi na fakt, iż na podstawie art. 250 ust. 2 ustawy o odpadach obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zachowuje moc przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o odpadach (tj. do dnia 22 stycznia 2015 r.), obecnie przygotowywane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 23 stycznia 2015 r.