Nowelizacja wprowadza definicję pojęcia „altany działkowej”. Aby działkowiec nie miał wątpliwości, czy obiekt budowlany znajdujący się na jego działce spełnia wymagania określone w definicji altany działkowej. Wprowadzana do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych regulacja przewiduje, że będzie mógł on wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawodawca proponuje ponadto legalizację obiektów budowlanych wybudowanych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem wejścia w życie niniejszej nowelizacji, spełniających wymagania dla altany działkowej, określone w dodawanym pkt 9a w art. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Za zalegalizowanie obiektów budowlanych działkowiec nie będzie obowiązany dokonać opłaty legalizacyjnej. W przypadku altan, w stosunku do których zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji nakazującej rozbiórkę, postępowania te będą umarzane.

(www.rcl.gov.pl)