Zmiany mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki (również w języku polskim) dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

– konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001:2015 (broszura informacyjna na temat powiązań ISO 14001:2015 i EMAS w języku polskim),

– bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,

– identyfikacja potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,

– bardziej znaczące uwzględnianie perspektywy cyklu życia przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych,

– określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.

Organizacje dopiero wdrażające EMAS będą zobowiązane określić kontekst organizacyjny swojego systemu zarządzania środowiskowego, zidentyfikować zainteresowane strony oraz ich potrzeby i oczekiwania, uwzględnić perspektywę cyklu życia, podejmując się oceny aspektów środowiskowych, a także zidentyfikować ryzyka i szanse odnoszące się do systemu zarządzania środowiskowego. Po przeprowadzeniu przeglądu środowiskowego, organizacje muszą wziąć pod uwagę także te nowe elementy systemu zarządzania środowiskowego, zgodnie z postanowieniami określonymi w zaktualizowanym Załączniku II. Ponadto, najwyższe kierownictwo musi wziąć odpowiedzialność za system zarządzania środowiskowego.

Pełne wdrożenie zmian będzie możliwe, jeśli organizacje zarejestrowane w systemie EMAS zastosują się do nowych wymogów do 14 września 2018 r. Więcej na temat działań wymaganych od firm, które mają w tym czasie odnowić swoją rejestrację, mogą Państwo znaleźć na stronie: www.gdos.gov.pl/zmiany-w-rozporzadzeniu-emas-przyjete.

– Analizując opublikowane przez Komisję Europejską dokumenty, trzeba stwierdzić, że organizacje zarejestrowane w EMAS będą musiały podjąć jedynie niewielkie działania, aby spełnić warunki nowej normy ISO 14001:2015 oraz zmienionych Załączników rozporządzenia EMAS – uspokaja Maciej Krzyczkowski, radca generalnego dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Często słyszę, że przedsiębiorcy decydują się na normę ISO 14001, a nie na EMAS, ponieważ EMAS jest trudniejszy i droższy. Nowa norma ISO 14001:2015, właśnie zaadoptowana do rozporządzenia EMAS, zbliża oba standardy do siebie, a co za tym idzie, EMAS przestaje być trudniejszy – podsumowuje Krzyczkowski.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 5.09.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami