Od 3 wrzesnia 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące tachografów, tj. nowa ustawa o tachografach oraz 2 rozporządzenia wykonawcze: w sprawie szkoleń dla techników warsztatu oraz w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania.

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o tachografach obowiązuje od 3 wrzesnia 2018 r. z wyjątkiem art. 62 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem 31.12.2018 r. oraz art. 10-24, art. 27-34, art. 40, art. 41, art. 51 pkt 2, art. 53-55, art. 59, art. 64 ust. 1 pkt 4-6 i ust. 2 oraz art. 65-69, które wejdą w życie z dniem 1.01.2019 r.

Akt prawny dostosowuje krajowe regulacje do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z 4.02.2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Ustawa określa również zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym wynikające z rozporządzenia UE nr 165/2014 oraz wydanych do niego aktów wykonawczych. W zakresie nieuregulowanym przez akty europejskie reguluje:

- warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów,

- zadania organów i jednostek właściwych w sprawach tachografów.

Wraz z ustawą weszły w życie 2 rozporządzenia wykonawcze:

1. rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30.08.2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu

2. rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30.08.2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania.

Rozporządzenie w sprawie szkoleń dla techników warsztatu określa wymagania dotyczące wyposażenia dydaktycznego, jakie powinien posiadać podmiot szkolący; wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego szkolenia podstawowe i okresowe; szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne szkoleń podstawowych i okresowych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

Rozporządzenie w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania określa rodzaje czynności związanych z przeprowadzeniem badań określonych w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia UE nr 165/2014, tj. służących ustaleniu czy tachograf działa poprawnie; czy prawidłowo rejestruje i przechowuje dane, weryfikacji poprawności parametrów kalibracji oraz zbadaniu obecności urządzeń manipulacyjnych. Akt prawny określa również wysokość opłat za wymienione czynności.