Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 266) dotyczy osób, którym nadano uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, czyli rzeczoznawców majątkowych, wobec których wszczęto postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Zgodnie z nowymi przepisami komisją kieruje przewodniczący a nadzór nad jej działalnością sprawuje minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego i mieszkalnictwa.
Wszczynając postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, minister zawiadamia o tym rzeczoznawcę. W celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego minister przekazuje sprawę Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Przewodniczący wyznacza trzyosobowy zespół do przeprowadzenia takiego postępowania oraz pierwszy termin posiedzenia zespołu powiadamiając jednocześnie o nim ministra, członków zespołu oraz rzeczoznawcę, którego dotyczy postępowanie. Rozporządzenie określa także zakres uprawnień Komisji, a w tym prawo do zbierania materiału dowodowego poprzez zwracanie się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji. Komisja dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego, a z przeprowadzonego postępowania sporządzany jest protokół. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego wskazane w rozporządzeniu dotyczą: wyznaczenia obrońcy i zawiadomienia o tym Komisji, zwrócenia się do Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz składania wyjaśnień oraz dostarczania dokumentów mogących mieć wpływ na przebieg sprawy. W rozporządzeniu szczegółowo określono koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, co ma swoje uzasadnienie w fakcie, że wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu państwa ze śrdoków znajdujących się w dyspozycji właściwego ministra. Wskazano także dokumenty, które stanowią podstawę ustalania tych kosztów.
Dla członków Komisji zaproponowano wynagrodzenie za pracę w zespołach wyjaśniających, wynagrodzenie dla przewodniczącego oraz wynagrodzenie dla obrońców z urzędu. Wysokość wynagrodzenia tych osób stanowi rzeczywiste i konieczne do poniesienia koszty postępowania. Wynagrodzenie przysługuje za rozpatrzenie sprawy oraz jest wypłacane po zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz przekazaniu dokumentacji ministrowi. Dotychczasowe przepisy w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej stosuje się do spraw, które zostały, do dnia 31 grudnia 2013 r., przekazane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Źródło: Serwis  Budowlany>>>