W trakcie przeglądu decyzji 2004/156/WE, okazało się, że wytyczne określone w tej decyzji wymagały szeregu zmian, w celu podania ich w jaśniejszej i bardziej efektywnej pod względem kosztów formie. Ze względu na znaczną liczbę poprawek należało zastąpić decyzję 2004/156/WE.

Poniżej zostały wymienione najważniejsze zmiany wprowadzone decyzją 2007/589/WE w stosunku do wcześniej obowiązującej decyzji 2004/156/WE:

  • wprowadzono ułatwienia w sposobie monitorowania w odniesieniu do instalacji o średniorocznych zweryfikowanych wielkościach emisji poniżej 25 000 Mg CO2 w poprzednim okresie rozliczeniowym;
  • uwzględniono wytyczne w zakresie monitorowania gazów cieplarnianych opracowane przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) i Światowy Instytut Zasobów (WRI);
  • informacje dostarczone przez prowadzących instalacje powinny ułatwić przypisywanie emisji zgłaszanych zgodnie rozporządzeniem z emisjami zgłaszanymi do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, jak również z emisjami zgłaszanymi do wykazów krajowych stosujących odmienne kategorie źródeł Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu;
  • przez podniesienie na wyższy poziom ogólnej efektywności metodyki monitorowania bez pogorszenia dokładności danych dotyczących emisji i ogólnej rzetelności systemów monitorowania, prowadzący instalacje i organy właściwe powinni być w stanie wypełnić ogólnie swoje zobowiązania;
  • wymagania dotyczące sprawozdawczości zostały dostosowane do wymagań określonych w art. 21 dyrektywy 2003/87/WE;
  • wymagania dotyczące planu monitorowania zostały wyjaśnione i zaostrzone tak, aby lepiej odzwierciedlały znaczenie, jakie mają dla zapewnienia starannej sprawozdawczości i jednoznacznych rezultatów weryfikacji;  

Efektem podjętych przez resort środowiska prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (zwany dalej “projektem rozporządzenia”). Obecnie projekt ten jest przygotowany do udostępnienia w trybie konsultacji międzyresortowych i społecznych.