Czy wójt może wydawać zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w oparciu o uchwałę, która została podjęta przed nowelizacjąustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., dokonaną w lipcu 2011 r.?

Uchwała ta jest w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Nowelizacja u.u.c.p.g. wprowadziła zmianę w art. 3a u.u.c.p.g.

Co należy zrobić ze zezwoleniami wydanymi przed lipcem 2011 r.?
Czy wystarczy zmienić zezwolenie w punkcie dotyczącym przedkładania sprawozdań, czy należy wydawać nowe zezwolenia?

Odpowiedź:

Wójt może wydać zezwolenie na podstawie obowiązującej uchwały określającej wymagania dla przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje do czasu wydania nowego aktu. Ponadto, ustawa nowelizująca u.u.c.p.g. nie określiła terminu, w którym uchwała, o której mowa w art. 7 ust. 3a u.u.c.p.g. musi być podjęta.

Zmiany dotyczące obowiązków sprawozdawczych nie wymagają wydania nowego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zmiana może zostać wprowadzona w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Tylko uchwały, o których mowa w art. 6k ust. 1, art. l, art. 6n ust. 1 oraz art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g. muszą zostać uchwalone dnia 31 grudnia 2012 r.
Przedsiębiorcy prowadzący omawianą działalność muszą jednak spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. Nr 299).