Obowiązujące przepisy Prawa łowieckiego nie przewidują wystarczających, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, środków umożliwiających właścicielowi nieruchomości, objętej granicami obwodu łowieckiego, ochronę jego interesów prawnych. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z lipca br. wskazał, że w Prawie łowieckim ustawodawca nie ustanowił żadnych norm, które przyznawałyby właścicielom nieruchomości gruntowych jakiekolwiek kompetencje opiniodawcze czy uzgodnieniowe w procesie tworzenia lub zmiany granic obwodu łowieckiego, nie przewidział także żadnych instrumentów pozwalających na wyłączenie nieruchomości spod reżimu obwodu łowieckiego.

Wykonaniem tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest zaproponowana zmiana procedury tworzenia obwodów łowieckich z czynnym udziałem właścicieli nieruchomości oraz zainteresowanych instytucji i organów już na etapie zamiaru tworzenia projektu, a potem samego projektu poprzez ogłoszenie uchwały o zamiarze dokonania podziału województwa na obwody lub zmiany granic tych obwodów i ogłoszenie do publicznej wiadomości projektu aktu prawa miejscowego w celu zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniosków przez zainteresowanych. Zawarta w projekcie ustawy procedura podziału województwa na obwody łowieckie lub zmiany granic tych obwodów jest zbieżna z procedurą zawartą w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą Trybunał Konstytucyjny wskazał jako wzorzec postępowania. Z powyższą zmianą wiąże się również zmiana art. 25 i art. 26 ustawy Prawo łowieckie.

Zmiany dotkną również procedury sporządzania planów łowieckich. Dotychczas plany wieloletnie były sporządzane przez dyrektorów regionalnych dyrekcji PGL LP w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim i marszałkami województw. Plany te nie były jednak zatwierdzane przez żaden organ. Po zmianach plany wieloletnie zatwierdzać ma minister środowiska, a roczne plany łowieckie mają być ogłaszane do publicznej wiadomości na szczeblu gminy przez okres 14 dni w celu możliwości zapewnienia kompetencji opiniodawczych właścicielom gruntów objętych granicami obwodów łowieckich.

Projekt zakłada również szereg zmian w rozdziale 8 ustawy pt. „Wykonywanie polowania.” - określono zasady wykonywania polowania, podział polowań na polowania indywidualne i zbiorowe, definicje tych polowań (do tej pory określone w rozporządzeniu), definicję broni myśliwskiej, określono możliwości w zakresie stosowania optyki na polowaniu, zakazy obowiązujące przy wykonywaniu polowania oraz obowiązki myśliwego w zakresie bezpieczeństwa na polowaniu. Z uwagi na niedookreślenie pojęcia „kłusownictwa” i związanych z tym ewentualnych reperkusji ściśle określono delikt polegający na kłusownictwie, co ma też wyraz w zmianach przepisów karnych. W nowelizacji zdefiniowano również pojęcie "zwierzyny bezprawnie pozyskanej".

Projekt wpłynął do Sejmu 26 września, 2 grudnia został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.