Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. przez pojęcie "przebudowy" należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego).


Zmiana usytuowana bramy w istniejącym ogrodzeniu powinna być kwalifikowana jako tego typu roboty. W efekcie wykonanych prac dochodzi bowiem do zmiany parametrów użytkowych istniejącego ogrodzenia (zmiany lokalizacji bramy). Roboty tego rodzaju nie polegają na budowie nowego obiektu w postaci ogrodzenia wraz z bramą, a oznaczają jedynie zmianę obiektu istniejącego poprzez odmienne niż poprzednio zlokalizowanie bramy wejściowej (co niewątpliwie wpływa na zmianę parametrów użytkowych/technicznych bez ingerencji w parametry tzw. charakterystyczne, o których mowa w zacytowanym wyżej przepisie). Opisane roboty budowlane należałoby zatem zakwalifikować jako roboty polegające na przebudowie istniejącego ogrodzenia.