Gmina Bielsko-Biała wydłużyła do 1 lutego 2012 r. termin na składanie wniosków w toczącym się postępowaniu w trybie koncesji na roboty budowlane dla zadania pn. "Uporządkowanie sytuacji parkingowej w śródmieściu oraz zapewnienie dostępności do nowoczesnej infrastruktury parkingowej dla mieszkańców Bielska-Białej poprzez zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie co najmniej dwoma płatnymi parkingami wielopoziomowymi oraz strefą płatnego parkowania".
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy o koncesji, z uwzględnieniem przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Partner Prywatny jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i zarządzanie wybudowaną infrastrukturą oraz strefą płatnego parkowania na terenie Bielska-Białej.
Źródło: www.ppp.gov.pl, stan z dnia 12 stycznia 2012 r.

Data publikacji: 19 stycznia 2012 r.