Artykuł 6 ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1322) – dalej u.o.z.u.r.ś. określa, w jakich przypadkach należy kartę wymienić lub wydać jej wtórnik (nie przewiduje się wymiany karty lub wydania wtórnika przy zmianie danych osobowych). W związku z tym, słuszne wydaje się odnotowanie zmiany danych osobowych w miejscu ADNOTACJE.

W jaki sposób odnotować zmianę nazwiska?
Czy skreślać nazwisko wpisane wcześniej?


Odpowiedź:

Na czwartej stronie karty wędkarskiej starosta może dokonać adnotacji o zmianie nazwiska właścicielki karty. Karta może być również z tego powodu wymieniona, podobnie jak dowód osobisty, gdy zmianie ulegają dane, w tym dotyczące adresu zamieszkania. Karta wędkarska jest wydawana dożywotnio, jednak należy pamiętać, że dokumenty te mogą podlegać wymianie np. gdy zachodzą jakieś zmiany techniczne (podobna sprawa jak z dowodami osobistymi) lub zmienia się organizacja administracyjna kraju.


W związku z powyższym, zastosowanie znajdą w szczególności: art. 7 ust. 2 oraz art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.) – dalej u.r.ś. w zw. z § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.).


Uzasadnienie:

Starosta nie musi skreślać nazwiska właścicielki karty. Wystarczy jeśli w miejscu przeznaczonym na adnotację wpisze obecne nazwisko i przyczynę jego zmiany, tj. datę zawarcia związku małżeńskiego lub numer i datę decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska.