Odpowiedź

W świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. nie ma podstaw, aby przyjąć, że decyzja o zmianie pozwolenia na budowę wydłuża ważność (obowiązywanie) zmienianej decyzji.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 36a ust. 1 pr. bud. istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania administracyjnego na podstawie nowego wniosku. W tym przypadku będzie to wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wydana zostaje nowa decyzja administracyjna (decyzja o zmianie pozwolenia na budowę). Termin wygaśnięcia decyzji o zmianie pozwolenia na budowę liczony będzie od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Tym samym, wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie wpływa na ważność zmienianej decyzji o pozwoleniu na budowę i nie wydłuża okresu, po upływie którego można stwierdzić jej wygaśnięcie. Każda z tych decyzji może wygasnąć po upływie określonego odcinka czasu wskazanego w art. 37 ust. 1 pr. bud.