Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy w przypadku, gdy urządzenie wodne - przepust pod drogą gminną odprowadzający wody opadowe z drogi po prywatnej działce do rowu przy drodze krajowej - funkcjonuje od ponad 20 lat, można nakazać właścicielowi pozostawienie tego odpływu i rowu? Na mapach nie ma zaznaczonego rowu na działce prywatnej.


Odpowiedź:

Rów istnieje, zatem jego likwidacja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, bowiem stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do likwidacji tych urządzeń.


Właściciel rowu nie może zlikwidować tego rowu bez uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ale jednocześnie nie ma obowiązku jego utrzymywania w sprawności technicznej. Z pytania wynika, że ten rów nie jest urządzeniem melioracji wodnych szczegółowych i nie służy właścicielowi nieruchomości. Rów ten jest potrzebny gminie do odprowadzania wód opadowych z drogi gminnej, zatem jest urządzeniem budowlanym zapewniającym możliwość użytkowania tej drogi i obowiązek utrzymywania tego rowu spoczywa na zarządcy drogi na podstawie art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).


Z pytania nie wynika, czy 20 lat temu, gdy ten rów był wykonywany, grunt pod jego wykonanie został wykupiony lub czy właściciel działki otrzymał z tego tytułu odszkodowanie. Jeżeli rów stanowi własność właściciela działki, to gmina w drodze cywilnej powinna ustalić z właścicielem działki warunki odprowadzania wody z odwodnienia drogi gminnej rowem przez teren prywatny. W przypadku braku takiego porozumienia właściciel ma prawo nie wyrazić zgody na korzystanie z jego nieruchomości, a nawet uniemożliwić takie korzystanie. Stosownie bowiem do art. 123 ust. 2 pr. wod. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń wodnych (rowu).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.