Pytanie:
Przedsiębiorstwo, powołując się na art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.), zwróciło się do starostwa z wnioskiem o udostępnienie listy firm, które posiadają zgodę na zbieranie odpadów o określonych kodach. Czy takie informacje będą stanowiły informację publiczną? Czy może informację o środowisku i jego ochronie? Czy można udostępnić takie informacje, biorąc pod uwagę, że mogą one zawierać dane osobowe, np. imię nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą?

Odpowiedź:
Żądane informacje są informacjami o środowisku i jego ochronie i powinny podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.

Zezwoleń na zbieranie odpadów nie można wyłączyć z udostępniania w całości; nie mogą być jedynie udostępniane informacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 u.o.o.ś.
Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie podlegają wyłączeniu z udostępniania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś., jeżeli są one związane z tą działalnością. "Prywatne" dane tych osób podlegają wyłączeniu z udostępniania.

Uzasadnienie:
Udostępnieniu podlegają informacje o środowisku i jego ochronie, w tym informacje dotyczące środków administracyjnych, do których należą decyzje administracyjne (por. art. 9 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.), w tym zezwolenia na zbieranie odpadów. Pomoc przy ustalaniu obowiązku udostępnienia decyzji stanowi art. 21 ust. 2 u.o.o.ś., dotyczący dokumentów udostępnianych za pomocą publicznie dostępnych wykazów danych. W wykazie tym znajdują się również zezwolenia na zbieranie odpadów (por.: art. 21 ust. 2 pkt 25 lit. a u.o.o.ś.).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584). Dane przedsiębiorców nie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dalej: u.o.d.o.

Ochronie (a tym samym wyłączeniu z udostępniania na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.) podlegają jedynie dane pozwalające na identyfikację tych osób jako osób fizycznych, a więc: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (por. art. 6 ust. 1 u.o.d.o.). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o., danych osobowych nie udostępnia się bez zgody osoby, której dane dotyczą.