Pytanie:
Czy zezwolenie na transport odpadów wydane w 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) - dalej u.o. z 2001 r., ważne do końca 2016 r., zachowuje swoją ważność do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o.?

A może transportujący powinien wystąpić o nowe zezwolenie na podstawie obowiązującej u.o.?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 233 ust. 1 u.o., zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, a zatem na podstawie przepisów u.o. z 2001 r., zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem art. 234 ust. 1 u.o., rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., powinien zostać utworzony najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie u.o., a zatem najpóźniej do dnia 23 stycznia 2016 r.
Należy jednak zauważyć, że z dniem 1 stycznia 2016 r., za sprawą art. 108 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), przywołany przepis ulegnie zmianie.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 u.o. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., tworzy się łącznie z BDO. Z kolei zgodnie z art. 238 ust. 1 u.o. (również w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r., toteż można sądzić, iż w tym samym terminie powstaną również tworzone łącznie z BDO rejestry, o których mowa w art. 49 ust. 1 u.o.

Powyższe oznacza, że zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów u.o. z 2001 r., zachowa ważność na czas, na jaki zostało wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Jeżeli do końca 2016 r. nie zostaną utworzone rejestry, o których mowa w art. 49 ust. 1 u.o., i tym samym z oczywistych względów podmiot nie będzie mógł uzyskać w tym terminie wpisu do rejestru, to zezwolenie na transport ważne do końca 2016 r. z końcem roku ważność swą utraci.
Podmiot planujący kontynuować działalność polegającą na transporcie odpadów obowiązany będzie, zgodnie z art. 233 ust. 2 u.o., do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 u.o. z 2001 r., na podstawie odpowiednich przepisów u.o. z 2001 r.