Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Osoba fizyczna jest właścicielem nieruchomości w mieście X, gminie X zlokalizowanej na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem opisanym, jako pole namiotowe. Na nieruchomości tej właściciel nie prowadzi jednak żadnej działalności gospodarczej, nie wynajmuje nieruchomości pod potrzeby pola namiotowego. W miejscu swojego zamieszkania w mieście Y, gminie Y złożył w lutym 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i płaci systematycznie comiesięczne opłaty z tego tytułu.

Na działkę w mieście X przyjeżdża co weekend, jednak nie wytwarza tam żadnych odpadów. W lipcu 2014 r. otrzymał wezwanie (w trybie art. 6m ust. 1, art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 274a § 1, art. 155 § 1 ustawy ordynacja podatkowa oraz uchwały rady miejskiej miejscowości X w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) do przedłożenia burmistrzowi miejscowości X w terminie 7 dni deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomości X za okres od 1 lipca 2013 r. W uzasadnieniu burmistrz miasta X wskazuje, że właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami w terminie 14 dnia od daty powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciel nie złożył przedmiotowej deklaracji i nie zamierza tego robić, bowiem nie wytwarza on odpadów. W jego ocenie, to że jest właścicielem działki nie jest tożsame z tym, że na tejże nieruchomości powstają odpady komunalne.

W jaki sposób winien on zareagować na wezwanie burmistrza?

Odpowiedź

W niniejszym przypadku nieruchomość jest niezamieszkała, nie powstają też na niej żadne odpady komunalne. W związku z powyższym brak jest obowiązku złożenia deklaracji (obowiązek powstanie w momencie kiedy na nieruchomości ktoś zamieszka, bądź też wytworzone zostaną odpady komunalne).


Właściciel powinien jednak złożyć w urzędzie gminy stosowne oświadczenie w tym przedmiocie (na piśmie), będące odpowiedzią na wezwanie organu. Ewentualnie, zamiast wyjaśnień można również złożyć deklarację tzw. "zerową" (wówczas zamiast stawki w deklaracji należy wpisać "zero").

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.c.p.g, właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sposób ustalania wysokości opłaty przyjęty w u.c.p.g. opiera się na systemie składania deklaracji, w której zobowiązany do złożenia tej deklaracji samodzielnie dokonuje obliczenia wysokości opłaty. Opłatą obciążone są wszystkie podmioty wytwarzające odpady. W myśl art. 6m ust. 1 u.c.p.g., właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Powstanie obowiązku opłatowego zostało więc przez ustawodawcę zróżnicowane w zależności od tego, czy na danej nieruchomości zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec (art. 6 i u.o.c.p.g.). I tak, jeżeli na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy – obowiązek powstaje w każdym miesiącu, w którym ten mieszkaniec na danej nieruchomości zamieszkuje; jeżeli nie zamieszkuje – obowiązek powstaje w każdym miesiącu, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Jak wskazuje W. Radecki, ten drugi wariant wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy rada gminy wyda uchwałę obejmującą nowym systemem także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (por. W. Radecki, Komentarz do art. 6 i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). W niniejszym przypadku nieruchomość jest niezamieszkała, nie powstają też na niej żadne odpady komunalne. W związku z powyższym brak jest obowiązku złożenia deklaracji (obowiązek powstanie w momencie kiedy na nieruchomości ktoś zamieszka, bądź też wytworzone zostaną odpady komunalne). Właściciel powinien jednak złożyć w urzędzie gminy stosowne oświadczenie w tym przedmiocie (na piśmie), będące odpowiedzią na wezwanie organu. Ewentualnie, zamiast wyjaśnień można również złożyć deklarację tzw. "zerową" (wówczas zamiast stawki w deklaracji należy wpisać "zero").

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .