Zbiorcze zestawienia danych za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać marszałkowi województwa do 15 marca.

Sprawozdanie to funkcjonuje od 10 lat w polskim prawie. Przekazują je podmioty prowadzące ewidencję odpadów, m.in. zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbieraniem, zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Sprawozdanie zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten dotyczy także wytwórców komunalnych osadów ściekowych, czyli np. oczyszczalni ścieków.

Więcej informacji o raportach odpadowych przygotowało Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

Źródło: www.mos.gov.pl