Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy można udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, w przypadku gdy ścieki wprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego, z którego przepływać mają do projektowanego zbiornika odparowującego i dopiero z niego wywożone wozem asenizacyjnym na stację zlewną?


W pierwotnym wniosku inwestor przewidywał wyłącznie zbiornik bezodpływowy zamknięty, zmienił jednak jego zakres w trakcie prowadzenia postępowania, dodając zbiornik odparowujący, zwiększając przy tym ilość odprowadzanych ścieków. Czy można wydać takie pozwolenie, jeśli zbiornik odparowujący nie istnieje - jest na etapie planowania?


Odpowiedź:

W mojej ocenie przedmiotowe postępowanie może być prowadzone, gdyż dotyczy wprowadzania ścieków przemysłowych do cudzego urządzenia kanalizacyjnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., a nie pozwolenia na gromadzenie ścieków, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt 1 pr. wod.


Rozważane postępowanie obejmuje zatem kwestie wprowadzania ścieków do punktu docelowego, tj. stacji zlewnej. Zaś ich przetrzymywanie w planowanym zbiorniku będzie stanowiło jedynie przejściowy etap tego procesu. Dlatego też wydaje się, że wnioskodawca w operacie może opisać projektowany zbiornik (art. 128 ust. 5 pkt 2 pr. wod.).


Należy ponadto zauważyć, że w myśl art. 127 ust. 3a pr. wod. tego rodzaju pozwolenie wydawane jest maksymalnie na 4 lata. Zatem wnioskodawca powinien tak zsynchronizować swoje działania dot. uzyskania omawianego pozwolenia, w tym związane także z budową ww. zbiornika, aby w tym czasie mógł rozpocząć wykonywanie uprawnień nabytych tym pozwoleniem.


Niezależnie od powyższego, można mieć wątpliwości co do nowego zakresu wniosku związanego z budową zbiornika odparowującego, w miejsce zbiornika bezodpływowego. W naszym klimacie zbiorniki odparowujące na ogół są stosowane dla wód opadowych, najczęściej wtedy, kiedy wszystkie inne metody odprowadzania spływów odpadowych są wykluczone. Natomiast w analizowanym przypadku zamierza się wykorzystać takie rozwiązanie dla przetrzymywania i odparowania ścieków technologicznych wytwarzanych na stacji demontażu pojazdów. W związku z tym można mieć obawy, czy w krajowych warunkach klimatycznych opisywane rozwiązanie w praktyce się sprawdzi.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.