Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, który w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. zawiesił działalność i wyjechał z rodziną do Wielkiej Brytanii. W 2015 r. wnioskodawca osiągnął w Polsce jedynie dochody z emerytury.
Dyrektor IS w Warszawie wyjaśnił, że zawieszenie działalności gospodarczej w świetle przepisów obowiązujących w przedstawionym stanie faktycznym nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem. W związku z powyższym zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje żadnych skutków prawnych, nie wpływa tym samym na zakres praw i obowiązków podatnika wynikających z przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że niezależnie od tego, że Wnioskodawca zawiesił działalność, jest on nadal osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują bowiem żadnych przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Natomiast w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f.
Powyższe przepisy nakładają obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych i nie zawierają zwolnienia z tego obowiązku podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej.
Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z dnia 21 marca 2016 r., sygn. IPPB1/4511-66/16-4/MT