Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Czy zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można wydać każdemu, np. kupującemu daną nieruchomość, czy tylko właścicielowi nieruchomości?

Zgodnie z art. 217 k.p.a. zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Czy istnieje przepis prawa, który wymaga wdania takiego zaświadczenia?
Czy osoba kupująca posiada interes prawny w uzyskaniu takiego zaświadczenia, czy taki interes będzie miała dopiero po nabyciu nieruchomości?

Odpowiedź


Osoba zamierzająca nabyć nieruchomość ma interes prawny w ustaleniu przeznaczenia tego terenu w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego. Stąd też może ona wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o wydanie stosownego zaświadczenia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a., zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadku przewidzianym w art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. strona musi wykazać swój interes prawny. Organ bada to w postępowaniu wyjaśniającym. Przyjmuje się powszechnie, iż treścią interesu prawnego jest generalnie określone prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa jednostce konkretnych korzyści, które można w dany sposób realizować w postępowaniu administracyjnym. Interes prawny w postępowaniu o wydanie zaświadczenia należy rozumieć jako sytuację podmiotu ukształtowaną przez przepis prawa materialnego lub procesowego, z którego wynika dla jednostki konieczność czy potrzeba uzyskania jakiegoś zaświadczenia. – por. uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2009 r., sygn. III SA/Gd 266/09, LEX nr 553330, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. II SA/Wr 843/12, LEX nr 1330375.

W niniejszym przypadku niewątpliwie uznać należy, iż osoba zamierzająca nabyć nieruchomość ma interes prawny w ustaleniu przeznaczenia tego terenu w miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego. Stąd też osoba ta może wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o wydanie stosownego zaświadczenia.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .