Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .


Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę myjni samochodowej samoobsługowej dwustanowiskowej z modułem technicznym. Myjnia będzie posiadać piec do podgrzewania wody i posadzki zasilany z projektowanej instalacji gazu, składającej się z zbiornika na gaz o pojemności 5,0 m i szafki gazowej z kurkiem główny.

Czy projektowany gaz należy traktować jako instalację gazową?


Na podstawie jakich przepisów należy ustalić odległości od granicy działki, ochronne od zbiornika i szafki z kurkiem głównym?

Odpowiedź


Opis zawarty w treści zadanego pytania pozwala na stwierdzenie, że zastosowane w obiekcie urządzenia stanowić będą instalacje gazową zasilaną ze zbiornika na gaz.


Zagadnienia dotyczące warunków, które powinny spełniać tego typu instalacje zostały opisane w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t.


Zgodnie z treścią § 156 ust. 3r.w.t. instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenia do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe z wyposażeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach.


Jest to dość szeroka definicja przystosowana do instalacji w typowych budynkach. Mimo wszystko nawet prosta instalacja, która opisana jest w treści pytania powinna być traktowana jako instalacja gazowa, która powinna spełniać warunki zawarte w r.w.t. (na marginesie można jedynie dodać, że innych uregulowań w tym zakresie przepisy nie wprowadzają).


Odległości zbiorników z gazem płynnym od budynków, innych zbiorników, czy granic działki sąsiedniej, zostały szczegółowo określone w treści § 179 r.w.t. Oczywiście kwestią naczelną (i bardzo indywidualną) jest uznanie tego typu obiektu za budynek i możliwość oceny warunków technicznych stosowanych dla tego typu obiektu warunków określonych w r.w.t.


Z uwagi jednak na brak innych, bezpośrednio odnoszących się do tego typu obiektów uregulowań prawnych, odpowiednie stosowanie powyższych przepisów uznać należy za prawidłowe.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .