Pytanie:
W ilu egzemplarzach firma sporządzająca UPUL i inwentaryzację lasu jest zobowiązana przekazać je organowi zamawiającemu? Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302) mówi o formie opisu tekstowego, zestawień (tabelarycznych, przedstawień graficznych oraz map tematycznych) oraz formie elektronicznej, ale nie mówi o liczbie egzemplarzy.

Czy liczbę tę ustalają między sobą zlecający i wykonawca w zawartej między nimi umowie?
Odpowiedź:

Zasady opracowania UPUL oraz sposób przedłożenia dokumentacji wraz z określeniem liczby egzemplarzy powinien być już wskazany w ofercie. Zasady te powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie.

Uzasadnienie:
Liczbę egzemplarzy UPUL (w tym załączników) ustalają między sobą zlecający i wykonawca w zawartej miedzy nimi umowie cywilnej. Mogą to być np. trzy lub cztery egzemplarze dla każdego obrębu ewidencyjnego czy każdej wspólnoty leśnej.

Zamawiający może żądać, aby dokumentacja została sporządzona w określonym formacie (np. A4) w twardej oprawie wraz ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji (numerowanie, foliowanie, podklejenie na płótnie, podział na rozdziały, itp.).

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów


Należy również żądać, aby do każdego opracowania dołączono komplet map gospodarczych wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej z oznaczeniem numerów działek ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu.

Zlecający może również zażądać wykonania wyciągów z UPUL dla właścicieli lasu zawierających, poza danymi opisowymi, także część kartograficzną - odpowiedni fragment mapy zawierający ujęte w dokumentacji urządzania lasu działki ewidencyjne należące do danego właściciela oraz wydzielenia drzewostanowe zinwentaryzowane na wskazanych działkach. Jeśli dana działka należy do kilku współwłaścicieli, to można żądać dla każdego z właścicieli przygotowania wyciągu.