Zasada prawa do oceny urzędowej obsługi
Celem wprowadzenia powyższej zasady ma być umożliwienie przedsiębiorcy ocenę jakości jego obsługi przez organy publiczne. Celem jest motywowanie urzędów do ciągłej poprawy jakości obsługi przedsiębiorców.

   

Zasada proporcjonalności
W myśl tej zasady proporcjonalności organ administracji publicznej podejmuje tylko takie działania, które są proporcjonalne do zamierzonego celu. Powinien dobierać takie środki, które są dla przedsiębiorcy jak najmniej uciążliwe. A zatem:
"organ nie może np. żądać od strony przedłożenia dokumentów, które nie są konieczne do załatwienia sprawy."
 
Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa
Pracownicy administracji powinni postępować profesjonalnie i poczuwać się do odpowiedzialności za podejmowane działania, których skutkiem jest naruszenie prawa. Przedsiębiorcy mają zyskać większą pewność, że obsługujący ich urzędnicy dokładają staranności, by prawidłowo i sprawnie załatwić sprawę.
 
Zasada pewności prawa
W praktyce prowadzenia działalności gospodarczej niezwykle ważna jest pewność prawa i przewidywalność rozstrzygnięć organów. Przedsiębiorca nie powinien być narażony na ryzyko niekorzystnych skutków prawnych podejmowanych działań. Przedsiębiorcy często przecież ponoszą wysiłek i koszty przygotowania się do określonej działalności czy planowanej inwestycji.
 
Zasada udzielania informacji
W założeniu twórców projektu, realizację tej zasady stanowi np. publikowanie przez organy ogólnych schematów procedur kontroli, objaśnień prawnych czy też działalność Punktu Informacji dla Przedsiębiorców, jak również nałożenie na organy kontroli obowiązku publikowania w BIP interpretacji indywidualnych, procedur kontroli czy warunków uzyskania koncesji
 
Zasada polubownego rozwiązywania kwestii spornych
Organy publiczne powinny podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody, a także niezbędnych do przeprowadzenia mediacji. Organy mają podejmować wszystkie uzasadnione na danym etapie postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody.
 
Zasada szybkości działania
Zasada ma na celu zmotywowanie organów do używania jak najprostszych środków oraz jak najszybszego załatwiania spraw przedsiębiorców. Zdaniem twórców projektu, przejawami tej zasady są m.in. zastosowanie trybu milczącego załatwienia sprawy przy wydawaniu zezwoleń, możliwość dokonywania przez organ czynności w formie innej niż pisemna, ograniczenie czasu trwania kontroli czy narzędzia ochrony prawnej przed naruszeniem norm dot. czasu trwania kontroli (sprzeciw, zażalenie, skarga na przewlekłość czynności kontrolnych).
 
Zasada współdziałania organów
W myśl tej zasady organ nie może żądać od przedsiębiorcy danych, które są w jego posiadaniu lub do których ma dostęp. W takiej sytuacji organ powinien zwrócić się do innego organu o udostępnienie tych danych.