Czy na zamknięcie składowiska odpadów potrzebne jest pozwolenie wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) - dalej pr. bud.?


Odpowiedź:

Zamknięcie i rekultywacja składowiska nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych czy zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zamknięcie składowiska odbywa się na podstawie decyzji w sprawie zgody na zamknięcie składowiska odpadów, o czym mowa w art. 146 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Zgodnie z wyrokiem NSA w Katowicach z dnia 24 lipca 2002 r., II SA/Ka 380/02, rekultywacja składowiska odpadów nie podlega rygorom prawa budowlanego.


Uzasadnienie:

Pogląd, że ani zamknięcie składowiska, ani jego rekultywacja nie wymaga pozwolenia na budowę jest ugruntowany od lat. W wyroku NSA z dnia 24 lipca 2002 r. sąd ten stwierdził, że rekultywacja składowiska nie jest budową obiektu budowlanego, ani też jego rozbudową, nadbudową czy też przebudową, ani pracą polegającą na montażu, remoncie czy rozbiórce obiektu budowlanego, w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 pr. bud., a tym samym nie podlega rygorom prawa budowlanego (II SA/Ka 380/02). Zatem, prace związane z technicznym sposobem zamknięcia obiektu oraz przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów nie będą wymagały pozwolenia na budowę.