W najbliższe święta przypadające w niedzielę i wtorek będzie obowiązywał zakaz pracy w handlu. Dopuszczalna jest tylko praca w ruchu ciągłym, w rozkładzie zmianowym, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy pracach koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w systemie pracy weekendowej.

Sprawdź: Pracownicy nie otrzymają dnia wolnego za 1 maja 2016 r.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja wpisuje się w przedłużony, najbliższy weekend. Dla większości pracowników rozpocznie się on już w sobotę. Jezeli pracownik weźmie urlop 2 maja, przedłużony weekend skończy się we wtorek – 3-go maja. Zarówno w niedzielę jak i wtorek sklepy będą zamknięte.

Zgodnie z kodeksem pracy, otwarte mogą być tylko te, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą być też czynne placówki handlowe, w których wykonywana jest praca konieczna ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności np. placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe, apteki, dostawy mediów, turystyki. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do zakazu, mogą zostać ukarani grzywną do 30 tys. zł. Nowelizacją kodeksu pracy z 24 stycznia 2014 r., która weszła w życie 4 marca 2014 r., wprowadzono kolejny wyjątek od kodeksowego zakazu pracy w święta. Zgodnie z art. 15110 pkt 11 KP, dozwolona jest praca polegająca na świadczeniu usług (oraz zapewniająca wykonanie tej usługi) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza Polską, jeżeli u odbiorcy tej usługi jest wówczas dzień pracujący. A zatem, można świadczyć pracę zdalnie w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.

Jeśli pracodawca zleci zadania do wykonania w święto, to będzie to praca ponadwymiarowa. Wówczas wykonującemu pracownikowi pracę w święta szef musi zapewnić inny dzień wolny w ciągu obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego (art. 15111 KP).

Wolnego za pracę świąteczną można udzielić z inicjatywy pracownika, na jego pisemny wniosek. Za każdą godzinę przepracowaną ponad obowiązujące normy udziela się jednej godziny wolnego. W tym wypadku oddanie wolnego nie musi nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym. Jeśli wolnego udziela pracodawca to musi to zrobić do końca okresu rozliczeniowego i to w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 § 2 KP).