Pytanie:

Czy data w metrykach rysunków może być inna niż data opracowania wskazana na stronie tytułowej?

Czy zaświadczenia o przynależności do izby winny być aktualne na czas opracowania rysunków, które stanowią integralną część projektu budowlanego?

Odpowiedź:
Z uwagi na zakres odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, należy wszelkie dokumenty opatrywać datą zgodną z ich wytworzeniem, wszelkie odchodzenie od tej zasady może mieć daleko idące konsekwencje. Projektant – w rozumieniu art. 20 pr.bud. jest odpowiedzialny za to, że na dzień sporządzenia projektu całość rozwiązania jest zgodna z obowiązującymi na ten dzień przepisami, a osoby biorące udział w jego sporządzaniu legitymują się odpowiednimi uprawnieniami oraz przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 20 ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - dalej pr.bud. do podstawowych obowiązków projektanta należy, między innymi, opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z przepisami § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego na stronie tytułowej projektu budowlanego należy zamieścić nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany; imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; nazwę i adres jednostki projektowania; imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy.

Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 powyższego rozporządzenia, na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego; tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku; imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych; datę i podpis.

Z uwagi na zakres odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej, karnej i cywilnej osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, należy wszelkie dokumenty opatrywać datą zgodną z ich wytworzeniem, wszelkie odchodzenie od tej zasady może mieć daleko idące konsekwencje. Projektant – w rozumieniu art. 20 pr.bud. jest odpowiedzialny za to, że na dzień sporządzenia projektu całość rozwiązania jest zgodna z obowiązującymi na ten dzień przepisami, a osoby biorące udział w jego sporządzaniu legitymują się odpowiednimi uprawnieniami oraz przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.