Organami właściwymi w powyżej wymienionych sprawach są:

a) minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do działalności:

- wykonywanej w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

- w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,

- w zakresie podziemnego składowania odpadów,

- w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

- w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla.

b) właściwy organ nadzoru górniczego, czyli okręgowy dyrektor urzędu górniczego w zakresie niewymienionym powyżej.

W przypadku powzięcia przez dyrektora okręgowego urzędu górniczego informacji o prowadzeniu nielegalnej eksploatacji kopaliny przeprowadza on postępowanie wyjaśniające. W przypadku potwierdzenia wydobywania kopaliny bez koncesji dyrektor okręgowego urzędu górniczego wymierza w drodze decyzji opłatę podwyższoną, którą ustala się w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny. Decyzja ta powinna zawierać wszystkie elementy określone w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.

Reasumując należy zaznaczyć, że organem właściwym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji za nielegalną eksploatację kopaliny jest przede wszystkim dyrektor okręgowego urzędu górniczego.

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z dnia 6 maja 2016 r.