Pytanie:
Czy podmiot, który zamierza wyciąć samosiewy drzew wrastających w ogrodzenie zlokalizowane na terenie przeznaczonym pod działalność gospodarczą, wymagające naprawy lub przebudowy, można zwolnić z pobierania opłat za usunięcie drzew?
Jak postąpić w przypadku, gdy planowana jest budowa nowego ogrodzenia, a rosnące na terenie drzewa kolidują z inwestycją?

Odpowiedź:
Za wycięcie drzew, w tym samosiewów, które wrastają w ogrodzenie nie pobiera się opłat. Są to drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu mienia w istniejących obiektach budowlanych wskazane w art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.

Natomiast, jeśli drzewa kolidują z budową ogrodzenia, to za ich usunięcie również nie pobiera się opłat, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 u.o.p. Jeżeli drzewa są usuwane w związku z budową ogrodzenia terenu pod działalność gospodarczą, to należy naliczyć opłatę. Tylko w przypadku budowy ogrodzenia przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej opłat się nie nalicza.

Uzasadnienie:
Artykuł 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wyraźnie wskazuje, iż ogrodzenie jest urządzeniem budowlanym związanym z danym obiektem budowlanym, mającym na celu umożliwienie korzystania z obiektu budowlanego przez wydzielenie nieruchomości od otoczenia.

Wynika z tego, że ogrodzenie (siatka, płot, panele, konstrukcja murowana) nie jest obiektem budowlanymi. Można jednak stwierdzić, że ogrodzenie jest "mieniem". Jeśli jakieś drzewo zagraża mieniu właściciela, to można je usunąć bez opłat.

Budowa ogrodzenia nieruchomości nie wiąże się z działalnością gospodarczą, zatem nie ma podstaw do naliczenia opłaty za usuwanie drzew.

Organ, zwalniając z opłaty w trybie art. 86 ust. 1 u.o.p. może jednak wydać decyzję uwarunkowaną dokonaniem nasadzeń zastępczych, a gdyby wnioskodawca nie wykonał decyzji w tej części, nałożyć ponowny obowiązek dokonania nasadzeń, zgodnie z art. 86 u.o.p. Ponowne niewykonanie obowiązku skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie można jednak egzekwować opłaty, skoro usuwanie drzew na podstawie art. 86 ust. 1 u.o.p. jest z opłaty tej zwolnione.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów