Pytanie:
Czy po odebraniu psów na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - dalej u.o.z. organ wystawia decyzję o obciążeniu kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia właściciela psów? Czy do wskazanych kosztów należy doliczyć koszt szczepień psów przeciw wściekliźnie?

Odpowiedź:
Za odłowienie, transport, leczenie i utrzymanie psa w schronisku powinien zapłacić właściciel zwierzęcia do czasu odebrania go ze schroniska lub pozbawienia uprawnień właścicielskich. Wynika to wprost z art. 7 ust. 4 u.o.z. Oznacza to, że po wydaniu decyzji o czasowym odebraniu psa na podstawie art. 7 ust. 1 u.o.z. w zw. z art. 6 ust. 2 u.o.z. i umieszczeniu go w schronisku właściciel schroniska powinien właścicielowi psa wystawić fakturę obejmującą poniesione koszty.

Może to uczynić wystawiając fakturę, która obejmie koszty do określonego dnia, a następnie wystawi drugą fakturę w momencie odbioru zwierzęcia ze schroniska lub po uprawomocnieniu się decyzji sądu orzekającej przepadek psa. Regułą jest jednak, że wystawiana jest jedna faktura po zakończeniu sprawy (tj. odebrania psa przez właściciela ze schroniska lub po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu orzekającego o przepadku zwierzęcia).

Do kosztów można doliczyć koszty szczepienia oraz każdego inne świadczenia weterynaryjnego.

Uzasadnienie:
Gmina ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zwierzęta bezdomne, zdefiniowane w art. 4 pkt 16 u.o.z.

Zwierzę może zostać zwrócone, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 u.o.z. jego przepadku, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. Jednakże nie zwalnia to właściciela z obowiązku uiszczenia kosztów transportu, leczenia i utrzymania psa w schronisku. Gdyby właściciel psa nie uiścił ustalonych kwot, to organ powinien wszcząć postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami