Odpowiedź:

W myśl zapisów art. 79c ust. 3-5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – dalej u.o., w sytuacji, gdy posiadacz odpadów nie dopełnia powyższego obowiązku, w szczególności nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych - podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.Kara pieniężna wymierzana jest w drodze decyzji przez właściwego marszałka województwa, który określa w decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej termin przekazania zbiorczego zestawienia danych, nie krótszy niż 14 dni (art. 79d ust. 3 i 3a u.o.). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden mechanizm przewidziany w art. 37 ust. 3a-3c u.o. Zgodnie z przywołanym przepisem, marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w przekazanych mu zbiorczych zestawieniach danych. Jeżeli z weryfikacji, wynika, że informacje zawarte w zbiorczym zestawieniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa zobowiązuje w drodze decyzji do korekty sporządzonego zestawienia danych, określając jednocześnie termin przekazania korekty. Niedokonanie korekty zbiorczego zestawienia danych zgodnie z decyzją, skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych. Ustawa przewiduje również karę dla tego, kto będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym. W takich sytuacjach, podmiot podlega karze grzywny (art. 76b u.o.). Wysokość kary grzywny, doprecyzowana została w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – dalej k.w. W świetle zapisów art. 24 § 1 k.w., grzywnę, co do zasady wymierza się w wysokości od 20 do 5.000 złotych.