W pierwszym kwartale 2013 roku zostaną ogłoszone ostatnie konkursy na projekty wodno-ściekowe oraz rekultywację składowisk odpadów komunalnych w Programie Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie rozpoczną się nowe nabory – tym razem w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Dotyczyć one będą działań mających na celu ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów, monitoring środowiska i działania kontrolne.. Do wykorzystania do 2014 roku jest 110 mln zł.

Dotychczas, tylko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych zostało 655 projektów na łączną kwotę 18,6 mld zł. Część z nich została już zakończona, pozostałe nadal są w trakcie realizacji. Ich efekty będą widoczne na terenie całego kraju. Do końca realizacji Programu:
- zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych 137 oczyszczalni ścieków i ok. 12 tys. km sieci kanalizacyjnej (to tyle, ile wynosi odległość z Warszawy do Buenos Aires);
- około 700 tys. mieszkańców zostanie objętych ochroną przeciwpowodziową;
- wiele elektrowni i elektrociepłowni zostanie wyposażonych w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, dzięki czemu nie będą emitowały szkodliwych gazów do powietrza;
- służby ratownicze otrzymają 534 sztuki nowoczesnego sprzętu;
- wielu przedsiębiorców otrzyma wsparcie na ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności ich firm na środowisko;
- o 2,6 mln m3 (pojemność 1040 basenów olimpijskich) zmniejszy się zużycie wody do procesów produkcyjnych;
- zrealizowanych zostanie ponad 130 projektów z zakresu edukacji ekologicznej (w tym wiele o zasięgu ogólnopolskim), podnoszących świadomość Polaków na temat ochrony przyrody.

Więcej o finansowaniu ochrony środowiska z Programu Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.mos.gov.pl/pois.