Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Odpowiedź:

Pozostałości z żywienia pacjentów z innych oddziałów niż zakaźne to odpady gastronomiczne, które można sklasyfikować pod kodem 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80, jeżeli ich ilość wskazuje, że nie można traktować ich jako odpady komunalne klasyfikowane pod kodem 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji. Natomiast odpady ze szpitalnych oddziałów zakaźnych to odpady 18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.
Co do zasady, odpady powinny być klasyfikowane według źródła wytworzenia, o czym przesądza § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Nie przewiduje ono odrębnego kodu odpadów dla pozostałości z żywienia pacjentów z innych oddziałów niż zakaźne, stąd klasyfikacja ich w grupie 16 03 - partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku jest jak najbardziej uzasadniona.

Uzasadnienie:
1. Pozostałości z żywienia pacjentów klasyfikowane jako odpady komunalne – 20 01 08

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, stanowią odpady komunalne. Pozostałości z żywienia pacjentów z oddziałów innych niż zakaźne traktuje się jak odpady komunalne, chyba że ilość tych odpadów nie da się pogodzić z definicją odpadów komunalnych.
Wtedy odpady przekazywane są przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ustalonym w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminach. 


2. Pozostałości z żywienia pacjentów klasyfikowane w grupie 16 03 pod kodem 16 03 06

Jeżeli ilość pozostałości z żywienia pacjentów uniemożliwia klasyfikację ich w grupie 20, to termin ich odbioru ustala szpital z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów tego rodzaju. Częstotliwość odbioru tych odpadów powinna wynikać z właściwości odpadów, a ich magazynowanie nie może powodować jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia ludzi.


3. Odpady z żywienia pacjentów klasyfikowane jako odpady medyczne pod kodem 18 01 82* - pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

Do postępowania z odpadami medycznymi stosuje się ogólne przepisy u.o., zaś termin magazynowania zakaźnych odpadów medycznych ustala § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940) – dalej r.s.p.o.m. Zgodnie z § 6 ust. 2 r.s.p.o.m., magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 82* w temperaturze od 10 °C do 18 °C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 °C - nie dłużej niż 30 dni. Oznacza to, że odbiór odpadów musi nastąpić w terminie wskazanym w r.s.p.o.m.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.