Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .
Odpowiedź

Brak jest możliwości wypowiedzenia wskazanej umowy najmu jedynie w odniesieniu do części przedmiotu tej umowy.

Ochrona praw lokatorów

Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150) – dalej u.o.p.l. wskazuje, że przez pojęcie lokal należy rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Częściami składowymi nieruchomości lokalowej są pomieszczenia przynależne oraz to wszystko, co jest z nią połączone trwale (nie dla przemijającego użytku) i co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego - art. 47 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Trzeba mieć na uwadze, iż art. 11 ust. 1 u.o.p.l. stanowi literalnie, iż jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 u.o.p.l. (a także z przyczyn wskazanych w art. 25 u.o.p.l.). Wypowiedzenie stanowi jednostronną czynność prawną skutkującą ustaniem całego stosunku najmu (z chwilą upływu terminu wypowiedzenia lub z chwilą, gdy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy doszło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią).

Wypowiedzenie

Tak wiec brak jest możliwości wypowiedzenia tej umowy jedynie w odniesieniu do części przedmiotu umowy, nawet w sytuacji gdyby kolejna piwnica nie była pomieszczeniem przynależnym do danego lokalu. Skoro bowiem umowa obejmuje również dodatkowe piwnice, czy też komórki, ww. pomieszczenia objęte są stosunkiem najmu, a zatem wypowiedzenie musiałoby dotyczyć całej umowy.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .