Definicje
Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie transportu odpadów jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)- dalej u.o. W ustawie tej pojęcie transportu odpadów nie zostało zdefiniowane, wydaje się jednak, że jego znaczenie jest oczywiste. W kontekście u.o. oznaczać musi przemieszczenie odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (por. Radecki Wojciech, Komentarz do art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, [w:] W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, ABC, 2008, wyd. II.). Pojęcie transportu odpadów pojawia się natomiast w definicji „gospodarowania odpadami” Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 u.o. gospodarowaniu odpadami, przez gospodarowanie odpadami rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. Należy również zaznaczyć, że podmiot prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów nie jest, w rozumieniu u.o., posiadaczem odpadów (art. 3 ust. 2 pkt 13 u.o.). Ma to istotne znaczenie, ponieważ wiele obowiązków administracyjno-prawnych jest adresowanych właśnie do posiadaczy odpadów.