Czy wspólnota gruntowa może wydobywać kopalinę pospolitą na własne potrzeby? Jeżeli tak, to na jakich warunkach i na jakiej podstawie prawnej?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - dalej pr. geol., przepisów działu III–VIII oraz art. 168–174 nie stosuje się do wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.


Pojęcie osoby fizycznej określają zapisy kodeksu cywilnego.


Wspólnota gruntowa winna uzyskać koncesję na wydobywanie i prowadzić ruch zakładu górniczego zgodnie z zapisami działu III–VIII oraz art. 168–174 pr. geol.