Głównym celem nowelizacji jest umożliwienie właścicielom nieruchomości wycinki drzew na terenie prywatnych posesji bez zezwolenia. Założeniem prawodawcy jest bowiem zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

Na mocy nowelizacji, rozszerzeniu uległ katalog wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. Warto podkreślić, że uzyskanie zezwolenia jest - jak dotychczas - konieczne, jeśli wycinka wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto nowelizacja przyznała radzie gminy kompetencje do określania, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek. Powyższe oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego uzyskały realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat. Stawki opłat nie mogą przekroczyć 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

Dodatkowo rozszerzeniu uległ katalog wyłączeń z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i ustanowienie kompetencji rady gminy do dalszego rozszerzania tego katalogu w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego. 

(Kancelaria Prezydenta RP/ LEX)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów