To, czy na danym obszarze obowiązuje ten zakaz, można sprawdzić w uchwale sejmiku województwa (lub rozporządzeniu wojewody) powołującej dany obszar chroniony.

Zakaz wycinki

W przypadku wprowadzenia tego zakazu - wycinka drzew przydrożnych, nadwodnych i śródpolnych w parku krajobrazowym czy obszarze chronionego krajobrazu jest niedopuszczalna, ponieważ kwestia możliwości wycięcia drzew stanowiących zadrzewienia została już przesądzona przez prawodawcę na poziomie wojewódzkim. Ewentualna możliwość usunięcia zadrzewień może zachodzić jedynie w przypadku, kiedy zastosowanie ma odstępstwo od tego zakazu, czyli jeżeli likwidacja zadrzewień przydrożnych, nadwodnych i śródpolnych wynika z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych oraz określonego odpowiednio w art. 17 ust. 2 i 3a, bądź w art. 24 ust. 2 i 3a ustawy o ochronie przyrody lub sejmik województwa wprowadził inne odstępstwa od tego zakazu.

Ponadto wycinka drzew i krzewów w tych obszarach chronionych może potencjalnie spowodować naruszenie innych zakazów obowiązujących na tych obszarach, takich jak np. zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych – choć w praktyce nie zdarza się to często.

Źródło: www.gdos.gov.pl