Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za przyjęciem rządowej informacji o stanie lasów i realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2010 r. podczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 25 stycznia. W imieniu rządu informację o stanie lasów przedstawiał wiceminister środowiska Janusz Zaleski. Zwrócił uwagę, że zgodnie z „Krajowym Programem Zwiększania Lesistości” do roku 2020 lasy powinny pokrywać 30 proc. powierzchni Polski. W 2010 r. lesistość wynosiła 29,2 proc. i choć brakujący odsetek wydaje się niewielki, to oznacza on kilkaset tysięcy hektarów. Z analiz Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że do 2020 r. uda się zalesić kilkadziesiąt tysięcy ha gruntów, co zwiększy lesistość Polski do 29,7 proc.

Janusz Zaleski poinformował, że 2010 r. był kolejnym, w który zwiększyła się zasobność lasów oraz średni ich wiek, wynoszący już ponad 60 lat. Aż o jedną czwartą zmniejszył się w 2010 r. obszar lasów liściastych, w których zaobserwowano zamieranie drzewostanów, nieznacznie zwiększył się natomiast obszar zamierających lasów iglastych. Zauważył także, że w lasach wybucha coraz mniej pożarów, a ich powierzchnia jest coraz mniejsza. Zwrócił także uwagę, że większość obszarów Natura 2000 leży na terenie lasów, co świadczy o ich bogactwie, wartości i dobrym zarządzaniu. Znacznie wzrasta w lasach liczba zwierząt łownych, wyjątkiem jest populacja jeleni, która nieznacznie się zmniejszyła.

Pojawiły się jedynie nieliczne pytania, wątpliwości czy zastrzeżenia do funkcjonowania Lasów Państwowych. Posłowie interesowali się możliwością realizacji postulatów przemysłu drzewnego zwiększenia podaży drewna i obniżenia jego cen, co zostało przez ministra Janusza Zaleskiego zdecydowanie odrzucone. Zapowiedział, że resort nie będzie ingerował w mechanizmy rynkowe.

Źródło: www.lasy.gov.pl, stan z dnia 31 stycznia 2012 r.