Konferencja była okazją do przedstawienia założeń ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poruszono także kwestie dotyczące roli funduszy ekologicznych w finansowaniu energetyki odnawialnej i ich skuteczności we wsparciu tego sektora energetyki odnawialnej.

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) powstał w 2011 roku. Do jego głównych celów należy ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców, a także kształtowanie i tworzenie warunków do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski i UE oraz rozwoju zielonych technologii. Członkami Związku są m.in. producenci urządzeń dla energetyki odnawialnej, słonecznej, wiatrowej, biomasy oraz niezależni wytwórcy „zielonej”, rozproszonej energii, w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy otoczenia zielonego biznesu i innowacji.