Zgodnie z projektem, GUS będzie publikować kwartalne wskaźniki zmian cen nieruchomości. Będą one ogłaszane odrębnie dla każdego województwa, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą. Opracowywane będą dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Nowe rozwiązania mają poprawić efektywność zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym przez dostarczanie wiarygodnych informacji o dynamice zmian cen nieruchomości. Waloryzacja zobowiązań i należności obywateli obliczana będzie na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości i będzie powiązana bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie, jak obecnie, z poziomem inflacji.

(www.sejm.gov.pl)