Prezydent miasta ustalił współwłaścicielce nieruchomości opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działki.

Kobieta złożyła odwołanie od tej decyzji.

Tłumaczyła, iż opłatę adiacencką ustalono dla jednego współwłaściciela w danej decyzji. Natomiast prawidłowym sposobem ustalenia opłaty w odniesieniu do współwłaścicieli nieruchomości jest ustalenie jej jedną decyzją w odniesieniu do każdego z nich w kwocie odpowiadającej udziałowi tego współwłaściciela w prawie własności nieruchomości.

Zdaniem WSA co prawda rzeczywiście modelowa treść decyzji odnoszących się do współwłaścicieli jest taka, jaką podaje się w zarzucie, to nie zawsze inne sformułowanie decyzji skutkuje uznaniem naruszenia przez nią prawa.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd podkreślił, iż nie stanowi istotnego naruszenia prawa dyskwalifikującego decyzję dotyczącą ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej, określenie wymiaru opłaty oddzielnymi decyzjami do poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli w tych decyzjach określono kwoty należne od poszczególnych osób ze wskazaniem wysokości udziału we współwłasności.

Wymiar opłaty adiacenckiej przy współwłasności ułamkowej musi odzwierciedlać wysokość tej opłaty należną od poszczególnych współwłaścicieli odpowiadającą ich udziałowi we współwłasności – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 23 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Bk 43/17, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów