Spółka zwróciła się do wójta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego, tj. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt zwrócił się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) o uzgodnienie w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dyrektor odmówił uzgodnienia warunków.

Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

WSA wyjaśnił, iż na postanowienie o uzgodnieniu przez RDOŚ warunków realizacji przedsięwzięcia, wydane w trybie ustawy środowiskowej, stronie nie przysługuje zażalenie.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Nie jest ono postanowieniem kończącym postępowanie lub załatwiającym sprawę co do istoty. Ma ono potencjalne znaczenie merytoryczne i wpływa na treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak nie oznacza to, że rozstrzyga sprawę co do istoty, nawet w części.

Jest ono bowiem postanowieniem o charakterze uzgodnieniowym, a zatem wydanym w postępowaniu ściśle związanym z postępowaniem prowadzonym przez inny organ, które w świetle obowiązujących przepisów zostaje zakończone poprzez wydanie decyzji przy uwzględnieniu wyników uzgodnień i opinii.

Postanowienie to nie jest zatem postanowieniem, które może być przedmiotem samoistnego zaskarżenia do sądu administracyjnego – uznał sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Rzeszowie z 4 maja 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 280/17, nieprawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów