Ustawa przewiduje, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowić będą dochód jednostek samorządu terytorialnego (50% gmin i 10% powiatu), na których obszarze składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na obszarze kilku powiatów bądź gmin, dochód z tytułu składowania i magazynowania śmieci będzie dzielony proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez to składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.