Rada gminy uchwaliła zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy. W jednym z zapisów uchwały rada postanowiła, iż sprzedaży nieruchomości dokonuje wójt po uzyskaniu zgody rady wyrażonej w formie uchwały.


Wojewoda zaskarżył ten fragment uchwały. Zdaniem skarżącego organu, wprowadzając regulację z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a  ustawy o samorządzie gminnym , ustawodawca zagwarantował organowi stanowiącemu gminy pełną kontrolę nad podejmowaniem decyzji przekraczających zwykły zarząd związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości gminy.

Pełna treść artykułu dostępna w Serwisie Samorządowym>>>