Z dniem 1 lutego 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 148) .


Celem nowelizacji jest stworzenie podstaw prawnych dla organów administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu powiatowym do prowadzenia w formie elektronicznej rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 23, poz. 135) rejestr taki starostowie prowadzili w formie pisemnej. Po wejściu w życie nowelizacji rejestr w formie pisemnej prowadzą jedynie wojewodowie dla terenów zamkniętych.

Ponadto, zgodnie z § 2 rozporządzenia zmieniającego, w rejestrze elektronicznym powinny być zamieszczane wnioski o pozwolenie na budowę oraz dane ich dotyczące, które wpłynęły do organu właściwego do ich załatwienia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana po tym dniu.

W ocenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozszerzenie elektronicznych rejestrów na organy szczebla powiatowego przyczyni się to do szybszego dostępu do gromadzonych danych w systemie, a także usprawni działania kontrolne podejmowane przez organy wyższego stopnia w zakresie zachowywania przez organy szczebla powiatowego terminu na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z obowiązkiem przekazywania danych w formie papierowej.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 148)