Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie

Czy wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali muszą podpisać dwie osoby, które w KRS-ie są wymienione jako te, które mogą składać oświadczenia woli, czy też w przypadku złożenia wniosku może to uczynić tylko jedna z tych osób?

Odpowiedź
W niniejszym przypadku wniosek o wydanie zaświadczenia musi być podpisany przez obie wymienione w KRS osoby, jako osoby uprawnione do reprezentacji spółdzielni mieszkaniowej na zewnątrz.

Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r.- Prawo spółdzielcze – dalej pr. sp., oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj pełnomocnicy. Oświadczenia składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. Oznacza to, że oświadczenie woli jest skutecznie złożone tylko wówczas, gdy pochodzi ono bądź od zarządu in corpore, bądź od co najmniej dwóch członków zarządu, bądź od jednego członka zarządu i pełnomocnika. Naruszenie zasady łącznej reprezentacji powoduje nieważność czynności prawnej (art. 58 § 1ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c.). Oświadczenie woli dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem mają znaczenie prawne oświadczenia woli całego zarządu.
Tak więc, w niniejszym przypadku wniosek o wydanie zaświadczenia musi być podpisany przez obie wymienione w KRS osoby, jako uprawnione do reprezentacji Spółdzielni mieszkaniowej na zewnątrz. Wpis w KRS musi być bowiem zgodny zarówno pod względem formy jak i treści z przepisami prawa, tj. w tym przypadku z przepisami pr. sp., które wymagają w odniesieniu do spółdzielni reprezentacji łącznej – zob. art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze Sądowym.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .