Odpowiedź

Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy co do zasady dołączyć wymagane dokumenty w oryginale.


Jeżeli oryginał załączanego dokumentu znajduje się w aktach organu, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis lub wyciąg z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. Ponadto, na podstawie art. 76a § 2 k.p.a., zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Powyższy obowiązek przedstawienia oryginału albo jego uwierzytelnionego odpisu nie dotyczy dokumentów, co do których ustawodawca wprost dopuścił możliwość przedstawienia kopii. I tak, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor zobowiązany jest dołączyć:
- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (art. 57 ust. 1 pkt 7 pr. bud.);
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis - w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (art. 57 ust. 2 pr. bud.).